SUNNARBORGIN E S I K O U L U 

Esiopetuksen toimita-ajatus

Valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa varhaiskasvatustyötä. Varhaiskasvatus, esiopetus ja alkuopetus muodostavat lapsen kannalta yhden tärkeimmistä kokonaisuuksista  lapsen kehittymisen alkuaikoina.

Esiopetuksen tavoitteena on luoda oppimisympäristö mahdollisimman hauskaksi, mutta turvalliseksi ja opettavaiseksi.

Lapsen kehittymistä pitää kaikintavoin tukea ja evästää, jotta lapsi voi luottaa itseensä ja saa itsevarmuutta kohdata oikean koulun.

Opettamisessa tuemme lasta:

 ¤     älyllisen kehittymisen ja kasvun toimintoja

 ¤     rehellisyyttä

 ¤     oma-aloitteisuutta

 ¤     luottamusta itseen ja omiin kykyihin

 ¤     hyviä ja terveitä elämäntapoja

 ¤     toisen kunnioittamista ja erilaisuuden hyväksymistä

 

OPPIMISEN RIEMUA LAPSELLA

Kehittyvän lapsen arvokkain aika on leikin ja unelmien aika. Tänä aikana lapsi rakentaa maailmaansa ja käsityksiänsä maailmasta. Lapsi oppii tutkimalla ja tekemällä. Hänen tulee saada omassa tahdissaan harjoitella taitoja.

Suunnittelussa ja toimintojen toteutmisvaiheessa on tärkeää saada lapsen innostuminen, uteliaisuus ja tiedonjano, oppimisen ilo ja kokeilemisen halu syttymään ja säilymään.

 

OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lapsen oppimisympäristöä voidaan tarkastella kahdesta eri näkökulmasta: fyysisestä ja psyykkisestä oppimisympäristöstä.

Fyysinen oppimisympäristö käsittää: leikkejä, liikunnalista toimintaa, fyysistä aktiviteettiä niin ulkona kuin sisätiloissa.

Psyykkinen ympäristö käsittää: myönteinen ilmpiiri, rajoja ja rakkautta, hyvät ja aistikkaat vuorovaikutussuhteet aikuisten ja lasten välillä, lapsella on "helppo" toimia ja  olla toisten seurassa.

Oppimisympäristössä lapsi oppii tekemään ja keksimään oman luovuuden kautta erilaisia asioita.

Oppimisympäristössä toimivat: opettejat, esikoululainen, vertaisryhmä ja senhetkinen ympäristö. Aikuisen vastuulla on ohjauksen toiminnan suunnitteleminen, luominen sekä vetäminen, jossa aikuinen huomio:  lapsen resurssit ja voimavarat, tarjotun tiedon oikeellisuus,  turvallinen syli, innostaminen ja rohkaisu, yrittämisen- onnistumisen palkitseminen.